Overlay

Poland

RBS (Polska) S.A. in liquidation /former: RBS Bank (Polska) S.A./

RBS (Polska) S.A. w likwidacji zakończyła działalność w Polsce. Spółka została zlikwidowana i wykreślona z rejestru przedsiębiorców KRS w dniu 23 października 2020 r., które to postanowienie o wykreśleniu uprawomocniło się w dniu 4 listopada 2020 r.

RBS (Polska) S.A. in liquidation ceased its activities in Poland. The company has been liquidated and deleted from the register of entrepreneurs of the National Court Register on 23 October 2020. The decision on deletion became final on 4 November 2020.

 

Dane Kontaktowe

Contact Details

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adresy podane poniżej:

If you have any queries please contact us under following addresses:

a) rachunki bankowe i działalność bankowa – prosimy o kontakt z request management team na adres mailowy nwm.info.request@natwestmarkets.com lub pocztą na adres:

a) bank accounts and banking arrangements contact our request management team on nwm.info.request@natwestmarkets.com  or by mail to the following address:

NatWest Markets PLC
Attn: Request Management Team
2nd Floor
1 Hardman Boulevard
Manchester
M3 3AQ
United Kingdom

b) pracownicy/sprawy pracownicze – prosimy o kontakt z HR Department na adres mailowy ~HRPOLAND@natwest.com lub pocztą na adres:

b) employees/HR related matters contact our HR Department on ~HRPOLAND@natwest.com or by mail to the following address:

National Westminster Bank Plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
Attn: HR Department
ul. Iłżecka 26
02-135 Warszawa
Poland

Information for Shareholder of RBS (POLSKA) S.A. in liquidation

Informacja dla Akcjonariusza RBS (POLSKA) S.A. w likwidacji

Announcement for Submission of the Share Certificates to the Company

RBS (Polska) Spółka Akcyjna in liquidation, entered into the register of entrepreneurs kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register under KRS no. 20489 („Company”), on the basis of Article 16 sec. 1 of the Act of 30 August 2019 on amending the Commercial Companies Code and certain other acts (Journal of Laws No. 1798, as amended), in relation with the procedure of dematerialization of the Company’s shares, hereby calls upon the shareholders to submit the share certificates to the Company, no later than on the 1st of March 2021.

This announcement is the first one.

For and on behalf of:

RBS (Polska) Spółka Akcyjna in liquidation
Anna Elżbieta Kłos
Anna Ewa Gawarkiewicz
Liquidators
September 28th, 2020

Wezwanie do Złożenia Dokumentów akcji w Spółce

RBS (Polska) Spółka Akcyjna w likwidacji, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 20489 („Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798 z późn. zm.), w związku z procedurą dematerializacji akcji Spółki, niniejszym wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce, najpóźniej w terminie do 1 marca 2021 roku.

Niniejsze wezwanie jest wezwaniem pierwszym.

W imieniu i na rzecz:

RBS (Polska) Spółka Akcyjna w likwidacji
Anna Elżbieta Kłos
Anna Ewa Gawarkiewicz
Likwidatorzy
28 września 2020


Privacy Policy

RBS Bank (Polska) S.A - Polityka prywatności (PDF 269KB)

RBS Bank (Polska) S.A - English (PDF 124KB)

For information regarding the NatWest Poland, click here.

 

GDPR

If you have any queries related to the General Data Protection Regulation (GDPR), please contact our Subject Access Request Team on SARS@natwestmarkets.com or by mail to the following address:

NatWest Markets SARs
250 Bishopsgate
London EC2M 4AA
United Kingdom

For any employee or ex-employee related GDPR requests please contact SARsManchester@rbs.co.uk

Notes:

(1)This excludes services provided through The Royal Bank of Scotland International Limited (RBS International) in Jersey, Isle of Man, Guernsey, Gibraltar and Luxembourg. More information can be found here.