Overlay

Bankamızın Yetkili Olduğu Faaliyetler - Sermaye Piyasaları

Banka'mızın 30.06.2015 tarihinde T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Aracılık Faaliyetleri Dairesi'ne "III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği (Yatırım Hizmetleri Tebliği) ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği (Yatırım Kuruluşları Tebliği)" uyarınca yapmış olduğu başvuruya istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07.12.2015 tarih ve 34 sayılı toplantı kararı uyarınca Bankamıza 01.01.2016 tarihinden itibaren yurt içinde portföy aracılığı faaliyeti ile sınırlı saklama hizmetinde bulunma izni verilmiştir.

Banka'mızın "Yatırım Hizmetleri ve Yatırım Kuruluşları Tebliğleri" uyarınca faaliyet izinlerine ilişkin tablo aşağıda şekilde güncellenmiştir.

Söz konusu yetki belgesi ilgili Tebliğ uyarınca ekte sunulmuştur.

Diğer taraftan mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Banka'mıza verilmiş olan 26.12.2012 tarih ve 113 sayılı Borsa Dışı Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi'nin iptal edilmesine karar verilmiştir. İlgili yetki ve izin belgelerinin iptaline ilişkin Ticaret Sicilinden terkin edildiğine dair Ticaret Sicil Gazetesi ilanı ekte sunulmuştur. 

Yetki Belgesi (PDF 226KB)

Ticaret Sicil Gazetesi Örneği (eski Yetki Belgesi'nin Terkin İlanı) I (PDF 51KB)

Ticaret Sicil Gazetesi Örneği (eski Yetki Belgesi'nin Terkin İlanı) II (PDF 56KB)

KAMUOYUNA ÖNEMLİ DUYURU:

Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin ‘Tescil ve İlan Yükümlülüğü’ başlıklı 37. Maddesi hükmü uyarınca Yetki Belgemizin iptaline ilişkin keyfiyet ilan edilmektedir:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 11.05.2017 tarih ve 7326 sayılı izni ve genel merkezimizin almış olduğu karar ile Şubemiz tasfiyeye girmiş olup, tasfiye kararı İstanbul Ticaret Sicili’nde 22.05.2017 tarihinde tescil edilmiştir.

Bu doğrultuda Bankamızın 04.10.2017 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Aracılık Faaliyetleri Başkanlığı’na yaptığı, faaliyet izinlerinden feragat edilmesine yönelik başvurumuz neticesinde, SPK’nın 24.10.2017 tarih ve 32992422-215.99-E.11890 sayılı yazısı ile sahip olduğumuz 01.02.2016 tarih ve BNK-032(113) sayılı Yetki Belgemiz iptal edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla,

Tasfiye Halinde The Royal Bank of Scotland plc, Merkezi Edinburgh, İstanbul Merkez Şubesi